„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Razvojne strategije

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Razvojna strategija Grada Zagreba

Zaključak o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

pdfIzvješće o vredovanju tijekom provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine_e-knjiga / PDF

Akcijski plan Razvojne strategije Grada Zagreba – usklađivanje za 2018. godinu

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine – sažetak

City of Zagreb Development Strategy_summary

ZagrebPlan

ZagrebPlan do kraja 2013./2015.

ZagrebPlan do kraja 2013. /2015.- sažetak

Ciljevi i prioriteti razvoja do 2020.

ZagrebPlan_summary

Izvješće o provedbi ZagrebPlan-a za 2013.

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine_radni materijali

ZAGREBPLAN 2020_Osnovne analize i SWOT analize_radni materijal_veljača 2015.

ZAGREBPLAN 2020+_vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere_radni materijal_studeni 2015.

Strateški gradski projekti_anketa

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine

pdfZaključak o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

pdfOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine

docxStrategija savjetovanja – aktivnosti tijekom pripreme i izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027.

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027. godine_radni materijali

docxPRGZ OA i SWOT radni materijali travanj 2022.

docPRGZ Strateški okvir radni materijali travanj 2022.

Partnersko vijeće Plana razvoja

pdfZaključak o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. -2027.

pdfZaključak o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

pdfZaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja

pdfZaključak o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. godine na okoliš

pdfZaključak o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. godine na okoliš (SGGZ 25/22)

pdfOdluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

pdfInformacija o izradi Strateške studije utjecaja na okoliš PRGZ-a za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada

pdfPrilog 1 SPUO

Vrednovanje Plana razvoja 

pdfOdluka o osnivanju tima za prethodno vrednovanje Plana razvoja

pdfOdluka o pokretanju postupka prethodnog vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.

pdfOdluka o imenovanju Odbora za vrednovanje

pdfZaključak o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.

pdfOdluka o imenovanju Odbora za vrednovanje

pdfOpis djelovanja Odbora za vrednovanje

Komunikacijska strategija Plana razvoja 

pdfKomunikacijska strategija za Plan razvoja Grada Zagreba do 2027. godine

 

Nacionalna razvojna strategija

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine  donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila je na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine.

Tijekom izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

Također je provedeno i njezino prethodno vrednovanje od strane neovisnih vanjskih stručnjaka o čemu je pripremljeno Završno izvješće.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije provedeno je u drugoj polovici 2016. godine te je održana i javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Strategije na okoliš s Nacrtom prijedloga Strategije, o čemu su također izrađena izvješća.

Za Strategiju je izrađen Akcijski plan za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije.  Vlada Republike Hrvatske je na 67. sjednici održanoj 23. studenog 2017. usvojila Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Akcijski plan je provedbeni dokument Strategije koji obuhvaća daljnju razradu Strategijom definiranih mjera na konkretne aktivnosti, programe i projekte (APP) koji će se provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju u skladu s Državnim proračunom.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u provedbi Akcijskog plana ima koordinacijsku i provedbenu ulogu ovisno o resornoj nadležnosti za pojedine aktivnosti. Uvažavajući međusektorski karakter politike regionalnoga razvoja, pojedine definirane mjere regionalnoga razvoja, odnosno APP-i iz Akcijskog plana pripadaju sektorskoj nadležnosti drugih tijela koja osiguravaju sredstva za njihovu provedbu. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih APP-a iz Akcijskog plana trebaju osigurati provedbu i praćenje provedbe Akcijskog plana te, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, izvijestiti Ministarstvo do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu o provedenim APP-ima, kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.

Strategija će se realizirati provedbom niza konkretnih projekata koji će doprinijeti ostvarenju definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Akcijskim planom ostvarena je poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je prilog Akcijskom planu tablica Izvori sredstava.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.