Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Razvojne strategije

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. - doneseni akti

pdfSlužbeni glasnik_ Zaključak o donošenju Plana

pdfPlan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.

pdfOpis razvojnih potreba i potencijala

pdfIzvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja – konačni dokumenti

pdfIzvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.

pdfStrateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. – KNJIGA I

pdfStrateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. -KNJIGA II - Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

pdfNetehnički sažetak

Javna rasprava

pdfIzvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš

pdfOdluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš PRGZ 2021. - 2027. i nacrta prijedloga PRGZ 2021. - 2027 na javnu raspravu

pdfObavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš PRGZ 2021. - 2027. i nacrtu prijedloga PRGZ 2021. - 2027.

pdfStrateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. – KNJIGA I

pdfStrateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. -KNJIGA II -Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

pdfNetehnički sažetak

pdfNacrt Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

pdfPrilog – Osnovna analiza

docObrazac za sudjelovanje javnosti 

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine - radni materijali

pdfZaključak o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

pdfOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine

docxStrategija savjetovanja – aktivnosti tijekom pripreme i izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027.

docxPRGZ OA i SWOT radni materijali travanj 2022.

docPRGZ Strateški okvir radni materijali travanj 2022.

Partnersko vijeće Plana razvoja

pdfZaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje  Plana razvoja Grada Zagreba  za razdoblje 2021.—2027.

pdfZaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. -2027.

pdfZaključak o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

pdfZaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća 

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja

pdfObavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš PRGZ 2021. - 2027. i nacrtu prijedloga PRGZ 2021. - 2027.

pdfOdluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš PRGZ 2021. - 2027. i nacrta prijedloga PRGZ 2021. - 2027 na javnu raspravu

pdfZaključak o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine na okoliš

pdfZaključak o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. godine na okoliš (SGGZ 9/23)

pdfZaključak o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. godine na okoliš (SGGZ 25/22)

pdfOdluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

pdfInformacija o izradi Strateške studije utjecaja na okoliš PRGZ-a za razdoblje 2021. - 2027.

pdfZaključak o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada

pdfPrilog 1 SPUO

Vrednovanje Plana razvoja

pdfIzvješće o provedbi prethodnog vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

pdfOdluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

pdfOdluka o osnivanju tima za prethodno vrednovanje Plana razvoja

pdfOdluka o pokretanju postupka prethodnog vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.

pdfOdluka o imenovanju Odbora za vrednovanje

pdfZaključak o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.

pdfOdluka o imenovanju Odbora za vrednovanje

pdfOpis djelovanja Odbora za vrednovanje

Komunikacijska strategija Plana razvoja 

pdfKomunikacijska strategija za Plan razvoja Grada Zagreba do 2027. godine

 

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Zaključak o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

pdfIzvješće o vredovanju tijekom provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine_e-knjiga / PDF

Akcijski plan Razvojne strategije Grada Zagreba – usklađivanje za 2018. godinu

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine – sažetak

City of Zagreb Development Strategy_summary

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine - radni materijali

ZAGREBPLAN 2020_Osnovne analize i SWOT analize_radni materijal_veljača 2015.

ZAGREBPLAN 2020+_vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere_radni materijal_studeni 2015.

Strateški gradski projekti_anketa

 

ZagrebPlan

ZagrebPlan do kraja 2013./2015.

ZagrebPlan do kraja 2013. /2015.- sažetak

Ciljevi i prioriteti razvoja do 2020.

ZagrebPlan_summary

Izvješće o provedbi ZagrebPlan-a za 2013.

 

Nacionalna razvojna strategija

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine  donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila je na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine.

Tijekom izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

Također je provedeno i njezino prethodno vrednovanje od strane neovisnih vanjskih stručnjaka o čemu je pripremljeno Završno izvješće.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije provedeno je u drugoj polovici 2016. godine te je održana i javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Strategije na okoliš s Nacrtom prijedloga Strategije, o čemu su također izrađena izvješća.

Za Strategiju je izrađen Akcijski plan za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije.  Vlada Republike Hrvatske je na 67. sjednici održanoj 23. studenog 2017. usvojila Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Akcijski plan je provedbeni dokument Strategije koji obuhvaća daljnju razradu Strategijom definiranih mjera na konkretne aktivnosti, programe i projekte (APP) koji će se provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju u skladu s Državnim proračunom.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u provedbi Akcijskog plana ima koordinacijsku i provedbenu ulogu ovisno o resornoj nadležnosti za pojedine aktivnosti. Uvažavajući međusektorski karakter politike regionalnoga razvoja, pojedine definirane mjere regionalnoga razvoja, odnosno APP-i iz Akcijskog plana pripadaju sektorskoj nadležnosti drugih tijela koja osiguravaju sredstva za njihovu provedbu. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih APP-a iz Akcijskog plana trebaju osigurati provedbu i praćenje provedbe Akcijskog plana te, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, izvijestiti Ministarstvo do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu o provedenim APP-ima, kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.

Strategija će se realizirati provedbom niza konkretnih projekata koji će doprinijeti ostvarenju definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Akcijskim planom ostvarena je poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je prilog Akcijskom planu tablica Izvori sredstava.

 

Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17), Grad Zagreb kao teritorijalna jedinica s dualnim statusom županije i grada, donosi Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine kao kratkoročni akt strateškog planiranja, a čije trajanje prati mandat gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića.

Provedbeni program Grada Zagreba osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih Nacrtom plana razvoja Grada Zagreba, čiji je strateški okvir usuglašen s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, i strateških ciljeva utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i poveznica je s višegodišnjim proračunom Grada Zagreba. Kao takav, provedbeni program je spona između dugoročnih akata strateškog planiranja nacionalne razine, srednjoročnih akata strateškog planiranja nacionalne i područne (regionalne) razine i Proračuna Grada Zagreba, čime se osigurava koherentnost cjelokupnog sustava strateškog planiranja.

Provedbeni program Grada Zagreba obuhvaća 386 aktivnosti, 41 kapitalnih i 113 tekućih projekata, vrijednost 59,5 milijardi kuna, odnosno 7,9 milijardi eura. Ujedno, Provedbeni program sadrži viziju Grada Zagreba do 2025. godine – Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti, kao i sljedeće prioritete javnih politika Grada Zagreba:
Zeleno, održivo i otporno gospodarstvo,
Kvalitetna i dostupna društvena infrastruktura,
Urbana revitalizacija i održivo upravljanje prostornim i prirodnim resursima,
Zelena tranzicija i digitalna transformacija.

pdfProvedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine

xlsxPrilog_1xlsx 

Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine

pdfZaključak o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2025_

pdfProvedbeni program Grada Zagreba za razdoblje 2021. do 2025. - izmjene i dopune

pdfPrilog_1

 

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba

pdfZaključak - usvajanje Godišnjeg izvješća

pdfGodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba za 2023. godinu

pdfPrilog_1

 

pdfGodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba za 2022. godinu

pdfPrilog_1

 

 

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.