Razvojne strategije

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Razvojna strategija Grada Zagreba

Zaključak o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

pdfIzvješće o vredovanju tijekom provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine_e-knjiga / PDF

Akcijski plan Razvojne strategije Grada Zagreba – usklađivanje za 2018. godinu

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine – sažetak

City of Zagreb Development Strategy_summary

ZagrebPlan

ZagrebPlan do kraja 2013./2015.

ZagrebPlan do kraja 2013. /2015.- sažetak

Ciljevi i prioriteti razvoja do 2020.

ZagrebPlan_summary

Izvješće o provedbi ZagrebPlan-a za 2013.

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine_radni materijali

ZAGREBPLAN 2020_Osnovne analize i SWOT analize_radni materijal_veljača 2015.

ZAGREBPLAN 2020+_vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere_radni materijal_studeni 2015.

Strateški gradski projekti_anketa

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine

pdfZaključak o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027

pdfOdluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine

docxStrategija savjetovanja – aktivnosti tijekom pripreme i izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2027.

Nacionalna razvojna strategija

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine  donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila je na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine.

Tijekom izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

Također je provedeno i njezino prethodno vrednovanje od strane neovisnih vanjskih stručnjaka o čemu je pripremljeno Završno izvješće.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije provedeno je u drugoj polovici 2016. godine te je održana i javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Strategije na okoliš s Nacrtom prijedloga Strategije, o čemu su također izrađena izvješća.

Za Strategiju je izrađen Akcijski plan za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije.  Vlada Republike Hrvatske je na 67. sjednici održanoj 23. studenog 2017. usvojila Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Akcijski plan je provedbeni dokument Strategije koji obuhvaća daljnju razradu Strategijom definiranih mjera na konkretne aktivnosti, programe i projekte (APP) koji će se provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju u skladu s Državnim proračunom.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u provedbi Akcijskog plana ima koordinacijsku i provedbenu ulogu ovisno o resornoj nadležnosti za pojedine aktivnosti. Uvažavajući međusektorski karakter politike regionalnoga razvoja, pojedine definirane mjere regionalnoga razvoja, odnosno APP-i iz Akcijskog plana pripadaju sektorskoj nadležnosti drugih tijela koja osiguravaju sredstva za njihovu provedbu. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih APP-a iz Akcijskog plana trebaju osigurati provedbu i praćenje provedbe Akcijskog plana te, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, izvijestiti Ministarstvo do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu o provedenim APP-ima, kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.

Strategija će se realizirati provedbom niza konkretnih projekata koji će doprinijeti ostvarenju definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Akcijskim planom ostvarena je poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je prilog Akcijskom planu tablica Izvori sredstava.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine