Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Razvojna agencija Zagreb

Javna ustanova “Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja” (dalje u tekstu: Razvojna agencija Zagreb) je osnovana Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba 24. svibnja 2018. godine. Osnivač Razvojne agencije Zagreb je Grad Zagreb.

Razvojna agencija Zagreb osnovana je temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kako bi obavljala poslove regionalnog koordinatora.

Razvojna agencija Zagreb kroz ulogu regionalnog koordinatora želi biti najznačajnija razvojna institucija i koordinator razvoja na području Grada Zagreba.

Područje rada

Djelatnosti Razvojne agencije Zagreb su aktivnosti povezane s koordinacijom i poticanjem regionalnog razvoja, pripremom i provedbom projekata te strateškim planiranjem. Agencija obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti:

 • Izrađuje Plan razvoja Grada Zagreba i druge strateške i razvojne dokumente za Grad Zagreb te njihove provedbene dokumente;
 • Provjerava usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Grada Zagreba s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost;
 • Pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad Zagreb, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • Pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada Zagreba kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad Zagreb, a koji su od interesa za razvoj Grada Zagreba, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • Provodi Plan razvoja Grada Zagreba; te druge programe Grada Zagreba za koje ju ovlasti osnivač
 • Provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim navedenih poslova, Razvojna agencija Zagreb, bez naknade, obavlja i druge poslove od javnog interesa:

 • Upisuje razvojne projekte od značaja za razvoj Grada Zagreba u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
 • Koordinira upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;
 • Provjerava i prati stanje projekata svih korisnika s područja Grada Zagreba u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
 • Obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom Plana razvoja Grada Zagreba i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Grada Zagreba te izvještava osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi;
 • Surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Grada Zagreba.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.