Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Otvoren trajni poziv Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Otvoren trajni poziv Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Dana 10. srpnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, Referentni broj: UP.01.2.0.04.

 

Ovaj Poziv provodi se u okviru OPULJP-a, Prioritetne osi 1 „ Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Investicijskog prioriteta 8.ii „Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade“, Specifičnog cilja 8.ii.1 „Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada“.

OPĆI CILJ POZIVA

Omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

SPECIFIČNI CILJ POZIVA

Provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (15-29 godina).

CILJANA SKUPINA POZIVA

Neaktivne NEET osobe u dobi od 15-29 godina.

U kontekstu provedbe mjera Garancije za mlade, u Republici Hrvatskoj NEET osobama (engl. NEET – Not in Employment, Education or Training) smatramo osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Oni mogu biti korisnici mjera Garancije za mlade, i to na način da ispunjavaju sva tri navedena kriterija:

 • NE RADE – smatraju se nezaposlenom osobom u skladu s propisima koji reguliraju područje posredovanja pri zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti te propisima koji reguliraju radne odnose.
 • NISU U SUSTAVU REDOVITOG OBRAZOVANJA – u skladu s propisima koji uređuju djelatnost osnovnog, srednjeg ili visokog obrazovanja.
 • NISU U SUSTAVU OBRAZOVANJA ODRASLIH – u skladu s propisima koji uređuju područje obrazovanja odraslih, a riječ je o obrazovnim programima za stjecanje cjelovite i djelomične kvalifikacije koji obuhvaćaju i programe osposobljavanja, usavršavanja ili specijalističkog usavršavanja, te koji nisu u mjeri osposobljavanja na radnom mjestu, na koje ih je uputio ili o kojima ih je obavijestio Hrvatski zavod za zapošljavanje, bez obzira na izvor financiranja.

UKUPNA FINANCIJSKA SREDSTVA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 50.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti pojedinom projektu: 400.000,00 HRK.

Najviši iznosi bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti pojedinom projektu: 2.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100 % prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

 1. a) udruga – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19),
 2. b) zaklada – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19),
 3. c) pravna osoba vjerske zajednice – osnovana i registrirana sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13) te pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj,
 4. d) umjetnička organizacija – osnovana sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96).

PRIHVATLJIVI PARTNERI

 1. Obavezni partner na projektu je:

– područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ostali partner(i) na projektu mogu biti:

 • pravne osobe koje su navedene kao prihvatljivi prijavitelji,
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine zavedene u Upisnik javnih i privatnih osnovnih i srednjih škola, a koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
 • ustanova za obrazovanje odraslih upisana u Andragoški zajednički upisnik podataka (AZUP) ASOO-a za ustanove za obrazovanje odraslih;
 • ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne samouprave, te koje su registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti
 • posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi;
 • javne ustanove ili trgovačka društva koja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) obavljaju poslove regionalnih koordinatora odnosno lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe, a koje su
 • upisane u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija koji vodi Ministarstvo regionalnih razvoja i fondova Europske Unije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Element 1: Aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba u NEET statusu
Element 2: Aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu, uključujući i one najudaljenije od tržišta rada
Element 3: Aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljane skupine te informiranja o stanju na tržištu rada
Element 4. Upravljanje projektom i administracija
Element 5. Promidžba i vidljivost

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno najkasnije do 31.12.2020.

Nakon navedenog datuma, PT2 zaprimljene prijave neće uzimati u obzir.

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.

Dodatne informacije vezane uz Poziv nalaze se na poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pronadi-me-provedba-aktivnosti-dosega-i-obrazovanja-neaktivnih-mladih-osoba-u-neet-statusu/

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.